Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Gebelik Toxemisi
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KOYUNLARDA GEBELİK TOKSEMİSİ

   Gebelik toksemisi, koyunlarda gebeliğin son 6 haftasında rastlanılan hipoglisemi, ketonemi, ketonüri, zayıflık ve körlük ile karakterize, stres, yetersiz beslenme, ikiz ve üçüz gebeliklerde yavruların hızlı gelişmesinin neden olduğu, subklinik ve akut seyirli bir metabolizma hastalığıdır.

   Etiyolojisi:

   Birden fazla yavrulu veya yavrusu iri olan gebe koyunların glikoz ihtiyacının fazla olmasından ve bu ihtiyacın gerek gıdalarla ve gerekse metabolizma yoluyla karşılanamamasından ileri gelir. İkiz yavrulayan koyunlarda bu ihtiyaç daha da fazladır. Gebeliğin son dönemlerinde kuzu çok hızlı büyüdüğü için annesinin enerji ihtiyacı büyük ölçüde artış gösterir. Bu durum ikiz ya da üçüz doğuran koyunların enerji ihtiyacı daha fazladır.

   Gebeliğin son haftalarında fizyolojik koşullar, çevresel ve beslenme faktörleri karaciğeri ağır metabolik yük altında bırakır. Bu faktörler karbonhidrat metabolizması bozukluklarına predispoze kılar.

   Gebelik toksemisine ortam hazırlayan başlıca faktörler; gebeliğin son 1.5 aylık dönemindeki beslenme şartları, ikiz üçüz ve dördüz gebelik, iri cüsseli yavrular, karaciğerin fonksiyonel yetmezlikleri, hareketsizlik, aşırı yağlanma, düzensiz yemlenme, günde tek öğün yemleme ve uzun bir zaman aralığında yemsiz kalma, ağır parazit invazyonları, ani hava değişiklikleri, soğuğa maruz kalma, çok kötü hava şartlarında muhafazalı bir barınağın bulunmaması, ileri gebeliğe bağlı olarak rahimin işkembeyi sıkıştırması, Rumen haraketlerinin kısıtlanması ve bunun sonucunda Rumen sindiriminin bozulmasıdır.

   Patogenezis:

   Sindirim sonucu gerekli glikoz ihtiyacı karşılanamaz. İhtiyacın karşılanması amacıyla karaciğerdeki glikojen rezervleri kullanılır. Devamında yağlardan glikoneogenetik yolla glikoz sentezlenir. Ancak bu mekanizmalar yetersiz kalarak kanda glikoz seviyesi düşer ve keton cisimcikleri artar. Lipid metabolizmasındaki bozukluk sonucu karaciğerde yağ dejenerasyonu oluşur.

   Semptomlar:

   Hasta koyunlar yürümeye zorlandığında önünü görmeden gitme, sabit bir engele çarpma, yürürken ön ayak ve boyun üstüne yıkılma, suyu yalayarak içme, körlük ve şuur bozuklukları sebebiyle sürüden ayrılma, sürüyü takip edememe ve hareket etmede isteksizlik gibi sinirsel semptomlar gösterir. Durgunluk , istahsızlık, diş gıcırdatma, Rumen atonisi, konstipasyon gözlenir.

   Baş ve boyun kaslarından başlayarak tüm yüzlek kaslarda titremeler, dudaklarda ve yüz kaslarında seğirme hareketleri izlenir. Nöbet tarzında iskelet kaslarında tonik ve klonik konvilzuyonlar, ayakta dururken başını ve vücudunu sabit bir nesneye dayama, bazen yıldızları sayar gibi başını yukarı çevirme ve dairesel tarzda dönme hareketleri yapar. Solunum havasında aseton kokusu vardır.

   Diagnoz:

   Hastalığın tanısında etiyolojik faktörler ve klinik bulgular önemli ipuçları verir. Kesin teşhis için kan ve idrarda keton cisimciklerinin saptanması, kan glikoz düzeyinin ölçümü ve otopsi bulguları yeterlidir.

   Proflaksi:

   Ani yem değişiklikleri yapılamamalı, önlerinde devamlı kuru ot bulunmalı, konsantre yem üç öğüne dağıtılarak verilmeli. Gebeliğin son 6 haftasında günlük konsantre yem tüketimi tedricen artırılmalı, gebelik devresinde koyunlar kapalı tutulmamalı, gebe koyunlara besi hayvanlarına mahsus yemler verilmemeli, hayvanlar gereksiz yere  yağlandırılmamalı, özellikle ketojen etkili yağlı tohum küspelerinin fazla yedirilmemesine dikkat edilmeli ve kötü kaliteli silaj yemleri verilmemelidir.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved