Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu)
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

PNEUMONİ (AKCİĞER ENFEKSİYONU)

   Akciğerlerin yangısıdır. Çoğunlukla bronşlarda yangıya katılır. Hastalık sıklıkla plevraya yayılabilir. İmmunite gelişiminin zayıf olması, aşılamaların etkin şekilde kullanılmayışı ve hastalarda yoğun antibiyotik kullanılması nedeniyle ekonomik olarak önemli bir hastalıktır. Sağaltıma yanıtın iyi olmasına karşın hastalardaki verim düşüklüğü diğer bir ekonomik zarardır.

   Etiyolojisi:

   Birçok faktörün birlikte rol oynadığı hastalıklardır. Hastalığın klinik belirtilerinin ortaya çıkmasında ve şiddetinde bakım ve çevre şartlarının önemi fazladır. Parainfluenza 3, İBR virüs ve Respiratory syncitial virüs tek başlarına sadece hafif derecede veya subklinik pnömoniye yol açarlar. Bu etkenler mukosiliyer transport sistemini inhibe ederek ve alveolar makrofajların fonksiyonlarını deprese ederek akciğerlerde Pasteurella haemolytica ve P. Multocida gibi bakterilerin sekunder enfeksiyonuna fırsat sağlar. Akciğerlerdeki patolojik değişikliklerin çoğunda bakteriler sorumludur. Pnömonide mantarlar, akciğer nematodları, fiziksel ve kimyasal ajanlar rol oynamaktadır.

   Patogenezis:

                      Sığır akciğeri anatomik ve fizyolojik özellikleri nedeniyle pnömoni oluşumuna yatkındır. Sığır akciğerlerinde gaz değişim kapasitesi düşük olduğundan bronş ve alveollerdeki oksijen miktarıda azdır. Oksijen düzeyinin düşük olması mukosiliyer ve alveolar makrofaj aktivitesinin azalmasına neden olur. Solunan havanın oksijeninden daha fazla yararlanabilmek için solunum sayısı yavaştır ve akciğerler havadaki çeşitli etkenlere uzun süre temas eder. Ayrıca akciğerler çok kompartımanlı olduğundan daralmalar daha kolay meydana gelir. Sığır akciğerlerinde makrofaj sayısı diğer türlere göre daha az ve mukusta lizozim biyoaktivitesi düşük olduğundan enfeksiyonlara daha duyarlıdır.

   Pnömoni; solunan irkiltici gazlar veya aerosoller, aspire edilen yabancı materyaller, aeorojen virüs, bakteri, mantar, metazoalar tarafından oluşturulur. Etkenin hava yollarında tutulması, solunum sistemindeki duyarlı bölgelere yerleşmesi ve buralarda çoğalması enfeksiyonun gelişmesi için gereklidir.

   Akciğerlere giren etkenin pnömoni oluşturması etkenin türüne, virülensine ve giriş yoluna göre değişir. Bekteriler genellikle solunum yoluyla girerler. Etken önce primer bronşiyolitise neden olur, daha sonra pulmoner paranşime yayılır ve akciğerlerde reaksiyon olarak fibrinöz karakterde yangı meydana gelir.

   Bakteriyel pnömonilerde bakteriler veya nekrotik dokulardan köken alan toksinler toksemiye ve yangısal eksudasyona bağlı yaş rallerin ortaya çıkmasına yol açar. Virüsler genellikle inholasyonla alınır ve primer bronşiyolitise neden olur. Etken alveol epitelinde proliferasyona ve ödeme, intersitisyel doku kalınlaşmasına ve alveoller etrafında lenfosit artışına yol açar. Bakteriyel enfeksiyonlarda olduğu gibi yangısel rekasiyon ve toksemi belirlenmez.

   Pnömoni akciğerlerde meydana gelen patolojik değişikliklere göre bronkopnömoni, fibrinli pnömoni ve intersitisyel pnömoni olmak üzere üç tipte gelişir.

   Semptomlar:

   Hastalığın akut döneminde hızlı ve yüzlek solunum ilk ve erken belirtidir. Dispne ( güç solunum ) akciğer dokusunun büyük kısmının etkilenmesiyle ortaya çıkar. Dispne hastaların çoğunda inspiratorik bazen de ekspratorik karakterdedir. Ağzı açık solunum, başın ileri uzatılması, burun deliklerinin genişletilmesi ve dirseklerin vücuttan uzak tutulması her iki akciğerde ciddi enfeksiyonun varlığını gösterir. İki taraflı mukoprulent burun akıntısı, yaş, prodüktif ve ağrılı öksürük belirlenir. Kronik dönemde burun akıntısı görülmeyebilir ve kuru öksürük vardır. Vücut sıcaklığı akut pnömonide 40-41 dereceye yükselir.

   Göğüs kafesinde ağrı, yüzlek solunum ve hareket etme isteksizliği bulunan pnömonili hastalarda plöritis düşünülmelidir. Akciğerlerin öskültasyonunda belirgin bronşiyal seslerin duyulması akciğer dokusunun kalınlaştığını, çıtırtı sesi duyulduğunda akciğerde ödem sıvısı veya hareketli eksudat bulunduğunu gösterir. İnspirasyon ve ekspirasyonda akciğer sahasının ventral üçte birinde sürtünme sesinin duyulması plöritise işaret eder.

   Kronik pnömonilerde hastalar deprese, iştahsız, zayıflamış, kıllar kaba ve karışık görünümdedir. Hızlı, yüzlek ve sıkıntılı solunum vardır. Ekspirasyon sırasında inleme ve ara sıra öksürük belirlenir. Vücut sıcaklığı hafif yüksek veya normaldir.

   Diagnoz:

   Solunum hareketleri, diğer klinik bulgular  izlenerek ve akciğerlerin öskültasyonu yapılarak solunum sistemi hastalığından şüphelenilir. Etken izolasyonu için trans trakeyal aspirasyon veya bronkoalveoler lavaj sıvısının mikrobiyolojik kontrolü gerekir.

   Pnömoni tanısı konulurken akciğer seslerinin pnömoni dışında bazı hastalıklarda da belirginleşeceği, dispnenin üst solunum yolu hastalıklarında ve karın içi basıncın arttığı durumlarda da ortaya çıkabileceği dikkate alınmalıdır. Konjessif kalp yetmezliğinde, aneminin son döneminde, bazı zehirli maddelerle zehirlenmelerde, hipertermi ve asidoziste polipne ve dispne şekillenir. Bu hastalarda pnömoniden farklı olarak anormal akciğer sesleri duyulmaz. Üst solunum yolları ile ilgili bozukluklarda değişik derecelerde inspiratorik solunum güçlüğü gözlenir. Larengitis ve trakeyitisde öksürük bulgusu pnömoniye nazaran daha sık ve şiddetlidir. Hafif trakeyal palpasyonda öksürük ortaya çıkar.

   Profilaksi:

   Akut salgınlarda hastalar sürüden ayrı tutulur. Hastalarla bir arada olanlarda erken tanı koyabilmek için hergün vücut sıcaklıkları belirlenir. Hastalığın her yıl görüldüğü yetiştiriciliklerde hastalığın çıktığı dönemden önce yeme chlortetracycline katılması morbidite ve mortaliteyi düşürür. Viral ve bakteriyel hastalıklara karşı hazırlanmış aşıların kullanılması yararlı olur.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved