Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Abomazum Deplasmanları
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

ABOMAZUM DEPLASMANLARI

   Normalde karın boşluğunun tabanında bulunan abomazumun gaz ve sıvıyla dolarak, genişlemiş bir şekilde sola-yukarı veya sağa yukarı doğru yer değiştirmesi; solda Rumen ile karın duvarı arasında, sağda bağırsaklar ile sağ karın duvarı arasında yer almasıdır. Özellikle yüksek verimli süt ineklerinde ve tipik semptomlarla karakterize bir hastalıktır.

   Etiyolojisi ve Patogenez:

   Hastalığın sebebi tam olarak açıklanabilmiş değildir. Kompleks faktörlerin birlikte veya değişik ölçülerde etkisi söz konusudur. Abomazumun hipotoni ve atonisinin ve üretilen gaz-sıvı miktarının hastalığın oluşumuna zemin hazırlayıcı rolleri bulunmaktadır. Abomazumda dilatasyon oluşmasının tam nedeni henüz bilinmemektedir. Yine gaz oluşumunun abomazal motorikteki azalmadan mı yoksa anormal derecede gaz oluşturan başka sebeplere mi bağlı olduğu henüz çözülememiştir.

   İleri gebelerde büyümüş olan uterus, rumenin altına doğru girerek Rumen yukarı kaldırmakta ve abomazum kolayca rumenin altında kalan boşluğa dahil olabilmektedir; doğumdan sonra ise uterus küçülüp kendi yerine çekildiğinde bu sefer Rumen eski normal yerine inerek abomazumu bulunduğu yerde sıkıştırır ve yerini değiştirmesine yol açabilir. Ayrıca doğum sonrası karın iç basıncının aniden azalması, abomazum üzerine olan basıncı da ortadan kaldıracağından organın yerini değiştirmesinde etkili olabilir.

   Şimdiye kadar yapılan çalışmalar ve pratikteki gözlemlere göre hastalığın patogenezin de, bazen hep birlikte bazen de değişik ölçülerde olaya katılan iki ana sebep bulunmaktadır. Bunlar;

 • Beslenme faktörleri;  Abomazum  deplasmanları en çok entansif kış-ahır besisi döneminde ortaya çıkar. Mera besisine göre daha çok konsantre yem ve daha az kaba yem; öğün sayısının günde 2 veya 3’e inmesi; konsantre yemin yağ ve protein oranının fazla olması; kuru dönemden laktasyon dönemine geçişte ani gıda değişiklikleri hastalığın beslenmeye bağlı başlıca hazırlayıcı sebepleridir. Yapılan bir çalışmada konsantre yem/kaba yem oranı 1/3 olan grupta deplasman olaı hiç şekillenmediği halde, bu oran konsantre yem lehine bozulduğunda deplasman olaylarında artış oluşmuştur. Klinik gözlemlerimiz de bunu doğrulamaktadır.

 • Fizyolojik ve Patolojik Stres Faktörleri; Ahır stresi, yüksek süt verimi, yaşlılık ve doğum dönemi hastalık riskini artırmaktadır. Metabolik rahatsızlıklar, metrit, mastit, abort, retentio  sekundinarum, kronik tırnak hastalıkları, RPT, rumenitis, abomazitis ve indigesyonlar abomazum deplasmanları ile ilişkili hastalıklardır.

   Semptomlar:

   Sol taraflı deplasmanların semptomları;

   Komplike olmayan ve erken dönemdeki olaylarda belirtiler gözden kaçabilir. Semptomsuz seyreden olaylar dahi bildirilmiştir. Abomazumun geçici yer değiştirmelerinde semptomlar da geçici olabilir.

   Hastalık iştahsızlıkla başlar. Özellikle silaj ve konsantre yemleri yemek istemezler. Süt verimi düşer, hayvan zayıflar. Hastalığa genellikle doğumuna az kalmış veya yeni doğum yapmış hayvanlarda çok rastlanır. Anemnezde çoğu kez, hayvanın doğumdan beri iştahsız olduğu ve/veya tedaviye inatçı ketozis bulunduğu anlaşılır. Orta veya daha ileri olaylarda önden veya arkadan hayvanın gövdesine bakıldığında, sol tarafta son kaburgalar (9-13) bölgesinde genişleme dikkati çeker.

   Rumen hareketleri ve ruminasyon azalmıştır. Patognomik bulgular rumenin öskültasyonunda belirlenir. Normalde sadece açlık çukurunda değil, kranialde de duyulan Rumen hareketleri sesleri, bu bölgede abomazum deplasmanında duyulmaz. Bunun yerine söz konusu bölgede, birkaç dakikalık aralıklarla, spontan olarak abomazuma ait metelik çınlama (ping) sesleri duyulur. Aynı sesler ve çalkantı sesi, daha belirgin şekilde, öskültasyon esnasında yapılan, yumrukla karın duvarının sarsılmasıyla da oluşturulabilir. Metalik çınlama sesi öskültasyon ve perküsyonun birlikte yapılmasıyla da duyulabilir.

   Dışkı ise koyu renkte, yağlı, yapışkan, çamur kıvamında ve kan ihtiva edebilir.

   Sağ taraflı deplanmanların  semptomları;

   Sağ taraflı ve basit (torsiyonsuz) deplasman olayları, sol deplasmanlarda olduğu gibi iştahsızlık, süt veriminde azalma ve zayıflama ile başlar; akut-subakut seyreder. Genel durum birkaç gün içinde orta veya şiddetli ölçüde bozulur, yem yeme tamamen ortadan kalkar, geviş getirme durur, ruktus kaybolmuş olup ön midelerde atoni ve hafif bir timpani vardır. İyi besili hayvanlar 8-10 gün içinde zayıflar. Karın duvarı gergindir. Tipik olmamaklar beraber sancı belirtileri vardır.

   Spesifik semptom,  sağ abdominal kaburgalardaki kabarıklık halidir; hayvana arkadan bakıldığında sağ taraftaki bu asimetri kolaylıkla fark edilebilir.

   Sağ karın duvarının 11-13. kostalar arasında yapılan öskültasyon-perküsyon muayenesinde metalik çınlama sesi duyulur. Yumrukla sağ karın duvarının sarsılmasıyla çalkantı ve metalik çınlama sesleri oluşturulabilir. Gaita çok azalmış ve hastalığın 5 ve 6. günlerinde tamamen kaybolabilir, koyu yeşil renkte ve çamur kıvamında. Gaita genellikle kan içerir. İntoksikasyon şekillendiğinde hastalarda pis kokulu bir ishal oluşabilir.

   Profilaksi:

   Spesifik tedbirler henüz bilinmemektedir. Yüksek verimli süt inekleri doğumdan önce ve sonra yeterli miktarda iyi kaliteli kaba yem ile beslenmelidir. Konsantre yemdeki yağ oranı %5-6’yı aşmamalıdır;  konsantre yemler 3-4 öğüne bölünerek verilmelidir. İleri gebelikte ani alışılmadık hareketlerden kaçınılmalıdır.

   Tedavi:

   Veteriner Hekiminize danışınız!

   Derleyen: Veteriner Hekim Tolga GÜNDÜZ

   Kaynak:

 • Prof. Dr. Yusuf GÜL (Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları)

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved