Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Botilismus
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

BOTULİSMUS (TOXİSCHE BULBAERPARALYSE)

  Botulismus; clostridium botulinium isimli mkroorganizmanın çıkardığı nörotrop özellikteki toksinler tarafından meydana getirilen; dil, çiğneme, yutma ve iskelet kaslarında felç semptomlarıyla karakterize bir intoksikasyon dur. Kanatlı hayvanlar, bizon, sığır, koyun ve atlar toksine duyarlı olmasına karşın, domuz, köpek ve kedilerde duyarlılık daha azdır.

 Etiyoloji:

   Clostridium botulinum doğada çok yaygın olarak bulunan, sporlu, gram pozitif bir mikroorganizmadır. Anaerop ve alkali ortamda, kokuşma durumunda bulunan organik maddeler içinde (kadavra, kokuşmuş, bozulmuş, çürümeye yüz tutmuş silaj ve benzeri yiyecekler), çeşitli yem ve sularda ve lağım sularında etkenin vejatif formları hızla çoğalarak protein niteliğinde ekzotoksin salgılarlar.

   Cl. botulinum'un başlıca 7 tip ana toksini (A,B,C,D,E,F, ve  Cl parabotulinum) ve bunların alt tipi toksinleri bilinmektedir. Bunlardan sığırlarda hastalık yapanlar C ve D tipleridir.

   Protein ve mineral madde eksikliği bulunan hayvanlar (özellikle fosfor) , merada rastladıkları kadavra artığı kemik ve benzeri maddeleri yiyebilir (pica sonucu), toksinlere bulaşık suları içebilirler. Toprağı fosfor bakımından fakir olan bölgelerde (Trakya bölgesinde) Botulismus olayları daha çok görülmektedir. Hastalığa en fazla yaz sonu ve sonbahar aylarında rastlanır.

 Patogenez:

   Hastalığın patogenezi şimdiye kadar tam anlaşılmamıştır. Yiyeceklerde alınan nörotrop toksinler sindirim kanalından rezorbe edilerek sinir sistemine ulaşır, hayvanda toksinlerin alınmasından sonra birkaç saat ile birkaç gün içinde hastalık belirtileri ortaya çıkar. Hastalığın şiddeti ve seyri, alınan toksinin miktarına ve hayvan türünün duyarlılığına göre değişir. Toksinler, ganglion sinapslarında ve kaslardaki motorik plaklarda asetilkolin salgılanmasını durdurmak suretiyle felçlere yol açar. Ayrıca, damar geçirgenliğini de etkilediklerinden ödem ve kanamalara neden olurlar.

 Hastalık belirtileri:

 • Hastalıkta kuluçka süresi 2 – 6 gündür.

 • En belirgin semptomu Bulber paralizidir.

 • Çiğneme ve yutma hareketlerini güçlükle yapar zorlanır.

 • Dil, masseter ve yutak kasları gevşer.

 • Su içemez

 • Ağzı kolay açılır ve içerde yutulamayan yemler görünür.

 • Salivasyon görülür.

 • Göz kapakları düşer ve pupiller refleks azalır.

 • Yürüyüş sallantılıdır, yere düşer.

 • Yattıkları yerde hipokalsemi olayında olduğu gibi başı bir yana dayayarak komaya girebilir.

 • Dışkı sulu kıvamdadır.

 • Olayların % 30 – 50’sinde idrarda proteinürie ve glkozurie görülür.

 • Mortalite % 90 – 95 dolayındadır.

 Otopsi:

   Otopside, organlarda makroskopik ve mikroskobik patogonomik değişiklikler bulunmaz. Ölen sığırlarda omasum içeriği tamamen kurumuş ve sertleşmiştir. Hafif kataral enteritis, akciğer ödemi, kalpte ve seröz zarlarda hemorojik kanamalar gözlenir. Ayrıca, beyinde perivasküler kanamalar ve purkinje hücrelerinde parçalanma oluşmaktadır.

 Tanı ve Ayırıcı Tanı:

   Klinik bulgulara göre Botulismus’tan kuşku duyulur. Alınacak tam bir anemnez tanıda oldukça yararlı ipuçları verir. Hastaların bulundukları yerlerdeki yem ve sularda, ölmüş, kokuşmuş kedi veya fare bulunması tanıda büyük kolaylık sağlar.

 Karıştığı hastalıklar:

 • Kuduz’un paralitik formu

 • Yalancı kuduz

 • Buss disease (sporadik beyin ve omurilik yangısı)

 • Listerioz

 • Ensefalomalasi

 • Kurşun zehirlenmesi

 • Selenyum ve Hidrosiyanik asit zehirlenmesi

 Sağaltım:

 • Çok güçtür. Semptomlar görüldüğü andan itibaren en yakın veteriner hekiminize danışınız. Erken teşhis çok önemlidir.

 • Hastalığın yeni başladığı dönemlerde antitoksik serum uygulaması yararlı olabilir.

 • Sığırı rumen sondası ve rumen füstülü ile beslenmeye çalışılır.

 • Toksinlerin etkisini azaltmak için 5 – 10 lt su içine 60 – 80 ml laktik asit içirilir.

 • Paranteral glukoz ve elektrolit uygulanır.

 • Kolinesterazın etkisini durdurmak amacıyla hayvana 100 – 150 mg Prostigmin i.m. enjekte edilir.

 Koruma:

 • Hastalıktan korunmak için sığırlarda pica’ya yol açabilecek tüm beslenme bozukluklarının düzeltilmesi gerekir. Mümkün olduğunca meralardaki kadavralar ortadan kaldırılıp gömülmelidir.

 • Yurdumuzda Cl. Botulinum tip C ve D’ye karşı hazırlanmış bivalan toksoid aşılar kullanılmaktadır. Bu aşıdan sığırlara 14 gün arayla 2 kez ve 10’ar ml verilir, hastalığa karşı oluşan bağışıklık 6 ay sürmektedir.

 • Botulismuslu hayvanların etlerini tüketmek sakıncalıdır.

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved