Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Dil Hastalıkları
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

DİL HASTALIKLARI

   DİLİN YANGISI (Glossitis) :

 • Dil mukozası hemen hemen tüm stomatitislerin seyri sırasında az veya çok yangılanır. Fakat bazen yangılar sadece dile lokalize olurlar.

 • Dilin harici yaralanmalarıyla oluşan Glossitis traumatica sığırlarda sık görülür.

 • Glossitis ulcerosa dil epitelinin ve daha derin dokuların nekrozlaşması sonucu oluşur.

   DİL AKTİNOBASİLLOZU (Glossitis actinobacillosa):

   Dil Aktinobasillozu (Glossitis actinobacillosa) tüm dilin veya büyük bir kısmının yaygın spesifik yangısını ifade eder.  Dil sırtı ülserleri formunda ortaya çıkabilir veya diffuz bir yayılım gösterebilir. Sonuçta dil şişer ve sertleşir (odun dil).

   DİL FELCİ (Glossoplegia):

   Motorik sinirlerin, özellikle N. hypoglossus'un yangısı, dejenerasyonu, gerilme veya ezilmesi sonucu oluşan primer dil felçleri ruminantlarda çok nadir görülür. Sekunder dil felci ise daha çok kuduz, botulismus, yalancı kuduz ve bulaşıcı pnömoni gibi enzootik hastalıklarda görülür. Ayrıca lokal sentral lezyonlarda (kafatası travmaları, tromboembolik meningoensefalitisler) da bazen dil felci bir semptom olarak gözlenebilir.

    DİL OYNATMA HASTALIĞI:

    Devamlı veya nöbetler halinde fizyolojik olmayan dil hareketleriyle karakterize olan bu hastalık, bazı hayvanlarda hava yutmayla birlikte görülür. Hastalık bilhassa Almanya, İsviçre ve Avusturya'da dağlık bölge sığırlarında sık görülmekle beraber yurdumuzda da kültür ırkı sığırlarda rastlanmaktadır. Her yaştaki sığırda görülse de özellikle hızlı gelişen kültür ırkı genç hayvanlarda daha çok görülür. Mera veya ahır besisinde gözlenir. Bilhassa kıtlık yıllarından sonra sürü halinde ve hatta tüm bölgeyi kapsayacak şekilde yaygın olarak hastalık ortaya çıkabilir.

   Etiyoloji:

   Nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Eskiden hastalık oyun içgüdüsüne bağlı oluşan fena bir alışkanlık olarak görülüyordu. Son yıllarda ise bazı iz element (Cu, Co, Mn) noksanlıkları sorumlu tutulmaktadır. Hastalığın herediter özellikte olduğu da söylenmektedir. Bazı yazarlara göre, hayvanlardaki taklitçilik içgüdüsü de hastalığın oluşmasına sebep olmaktadır. Dil oynatma hastalığı bugün için irsi-çevre hastalığı olarak kabul edilmektedir.

   Hastalık belirtileri:

 • Hasta sığırlar başlarını ileri ve yukarıya doğru kaldırarak ağızlarını açarlar. Dillerini; savurma, döndürme, yılankavi uzatma ve halka oluşturma gibi fizyolojik olmayan şekilde hareket ettirirler (Resim....). Bu arada sesli olarak hava ve salyada yutarlar. Bazen saatlerce süren bu dil hakeretleri yüzünden hayvan yemini yiyemez ve sonuçta zayıflar, verimi de azalır. Hastalığın prognozu şüpheli olup, hastaların yaklaşık %75'i iyileşebilirse de nüksler her zaman görülebilir.

 • Hayvan alım satımlarında önemli bir kusur olarak görülmekte ve hastalar damızlık olarak kullanılmamaktadır.

   Tedavi:

   Tedavide bilhassa rasyonda mineral madde (Ca, P), iz element (Cu, Co, Mn) ve vitamin (A, D, E) noksanlıkları olup olmadığı tespit edilir. Şüpheli durumlarda çeşitli elementleri ihtiva eden tuz karışımları p.o. olarak verilebildiği gibi, daha hızlı bir etki için polivitamin karışımları ve iz element çözeltileri parenteral olarak da uygulanabilir. Semptomatik tedavi amacıyla dile halka takma metodu da denenebilir; uçları kütleştirilimiş küçük tel halkalar ile dilin dışarıya çıkıp oynatılması engellenir.

   EDİTÖR: Prof. Dr. Yusuf GÜL

   KAYNAK: Geviş Getiren Hayvanların İç Hastalıkları

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved