Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Keçi ciğer agrısı
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

KEÇİ CİĞER AĞRISI

Keçi ciğer agrısı ( www.veteriner.cc )

   Keçilerde görüleni akciğer ve akciğer zarını etkileyen, bulaşıcı, öldürücü bir mikrobik hastalıktır. Ölümler ciddi verim kayıpları ve yüksek tedavi masrafları nedeniyle ülkemizde keçi yetiştiricilerinin önemli bir sorunudur.

 Etken:

   Hasalığın etkeni mycoplasma mycoides adı verilen mikroptur. Etken dezenfektanlara (mikrop öldürücüler), sıcak soğuk gibi dış etkenlere bazıları hariç olmak üzere antibiyotiklere dayanıksızdır.

 Bulaşma:

   Salgın keçi ciğer ağrısı başta Asya ve Afrika ülkeleri olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde vardır. Hastalığa özelikle sıcak ve rutubetli yerlerdeki keçilerde sık rastlanır. Aynı yerde bakılsalar dahi koyunlarda hastalık görülmeyip yalnız keçi ve oğlaklarda hastalık görülür.

   Sürüye hastalık dışarıdan hayvanlarla bulaşır. Ayrıca hasta keçilerle aynı merada otlayan sağlam keçilerde hastalık bulaşabilir. Hasta hayvanların ya da taşıyıcıların burun akıntılarında bol miktarda etken vardır  (taşıyıcılar, hastalık belirtisi göstermeyip sağlam göründüğü halde mikropları taşıyıp etrafa saçan hayvanlardır). Öksürük ve tıksırıkla da hayvanlar akciğerlerinde mikropları etrafa saçarlar. Hasta keçilerin akciğer ve burunlarından gelen mikroplar, sağlam hayvanlara solunum yoluyla bulaşır.

   Hasta ve taşıyıcı hayvanların yanı sıra kötü bakım ve besleme ile hayvanı olumsuz etkileyen her türlü koşul hastalığın çıkış ve yayılışında etkilidir. Bakım besleme koşulları iyi olmayan ve hijyen kurallarına riayet edilmeyen sürülerde hastalık daha çok görülür ve ölüm oranı daha yüksektir. Akciğerlerde oluşan diğer hastalıklar da keçi ciğer ağrısının görülmesini kolaylaştırıcı rol oynar.

   Keçi ciğer ağrısı çok bulaşıcı ve öldürücü bir hastalıktır. Hastalık giren bir keçi sürüsünün tamamı hastalanıp, eğer tedavi edilmezse sürünün çoğu ölebilir.

Keçi ciğer agrısı ( www.veteriner.cc )

 Hastalık belirtileri: 

   Etkenin vücuda alınmasından 1-2 hafta sonra belirtiler görülmeye başlar. Hastalık belirtilerinin henüz görülmediği bu süreye ''kuluçka süresi'' adı verilir. Hastalık hızlı (akut) veya yavaş (kronik ) bir seyir izler. Hastalığın akut şeklinde, belirtiler şiddetlidir. ve kısa sürede ölüme sebep olur. Kronik şekilde ise belirtiler daha hafiftir ve hastalık daha uzun sürer.

   İlk belirti yüksek ateştir. Hastalar durgundur, iştahsızdır ve belirgin şekilde öksürürler. Hızlı soluk alıp verirler ve soluma güçlüğü görülür. Burun akıntısı vardır. Gözler kırmızı, akıntılı ve çapaklıdır. Burun içi kızarmıştır. Hastalık hayvanlara şiddetli ağrı verdiğinden inler tarzda bağırırlar. Kaburgalar üzerine bastırıldığında inleme artar. Doğumu yakın gebeler yavrularını düşürürler. Sağım dönemindeki keçilerin sütü çok azalır. Bu belirtilerin yanında bazı hayvanların eklemlerinde şişmeler ve buna bağlı olarak topallık oluşur.

   Hayvanın durumu gittikçe kötüleşir ve genellikle 3-6 gün içerisinde ölüm olur. Hastalığın ölüme yakın dönemlerinde hayvanlar dilleri dışarı uzanmış şekilde ağızları açık solurlar ve ağızlarından köpüklü salya gelir. Eğer hastalık uzun seyirli ise kendiliğinden iyileşmeler olabilir. Oğlaklar hastalığa çok dayanıksız olup belirtiler daha ortaya çıkmadan aniden ölürler. Kesilen hayvanlarda göğüs boşluğunda çok miktarda sıvı göze çarpar.

Keçi ciğer agrısı ( www.veteriner.cc )

 Teşhis :

   Bir keçi sürüsünde başlangıçta tek tük hayvanlarda görülüp birkaç günde tüm sürüye yayılan; yüksek ateş, öksürük, burun akıntısı, topallık, inler gibi meleme ve bağırma ile seyreden öldürücü bir hastalık görüldüğünde keçi ciğer ağrısı hastalığı akla gelmelidir ve hemen veteriner hekim çağırılmalıdır. Bu hastalık bir çok hastalık ile karıştırıldığından yukarıda sayılan belirtilerin görülmesi teşhis koymak için yeterli değildir. Bu nedenle mutlaka veteriner hekim çağırılmalıdır.

   Veteriner hekim eğer gerekli görürse hastalığın kesin teşhisi için laboratuvara numune (marazi madde) gönderir. Bu hastalığın laboratuvar analizi uzun sürdüğünden bu arada tedaviye başlanır.

 Tedavi:

   Hasta hayvanlar derhal sağlamlardan ayrılır ve başka bir ağıla konur.  Gerekli ilaç tedavisini veteriner hekim yapar. Durumu çok ağır olmayan hayvanlar tedaviden sonra iyileşmeye başlar. Bunun yanında iyileşmeye yardımcı olmak açısından hayvana iyi bakım besleme uygulanmalı ve veteriner hekimin uyarılarına dikkat edilmelidir.

 Korunma:

   Hastalık bir kez çıktıktan sonra tedavi uygulansa bile ölümler ve verim kayıpları olacağından korunma tedbirlerine uymak daha ekonomiktir.

   Sürünün hastalıklı veya şüpheli komşu sürülerle teması kesilmelidir. Hayvanlara iyi bakım besleme uygulanmalı ve hijyen tedbirlerine uyulmalıdır. En etkili koruma yöntemi aşılamadır. Aşı yalnız sağlam hayvanlara uygulanır ve hastalıktan korunmayı sağlar. Hasta hayvana bir faydası olmadığından bir faydası olmaz. Üretilen aşı 6 aylıktan büyük sağlıklı keçilere veteriner hekim tarafından uygulanır. Gebeliğin son bir ayındaki hayvanlara aşı yapılmaz. Koruyucu etkisi aşı yapılmasından 3 hafta sonra başlar ve 6 ay süren koruma sağlar. Aşılamadan sonra hafif ateş yükselmesi ve aşı yapılan kulak bölgesinde mercimek büyüklüğünde şişlik oluşması normaldir.

   Hastalık giren sürülerde hastalara antibiyotik uygulamasının yanı sıra ateşi yükselmemiş hayvanlara da aşı uygulanır. Fakat sağlam olduğu düşünülüp aşı uygulanan keçiler mikrobu almış olabilirler. Ayrıca aşının 3 hafta sonra koruduğu düşünülecek olursa aşılanmış olan bazı hayvanlarda hastalanabilir. Bu yüzden aşının hastalığın henüz sürüye girmeden yapılması daha iyi yoldur.  Aşı uygulaması yapıldığı halde hastalık görülüyorsa bunun 4 sebebi olabilir.

 • Hayvan mikrobu aşıdan önce almış olabilir.
 • Sürüde görülen hastalık keçi ciğer ağrısına benzer başka bir hastalıktır. Keçi ciğer ağrısı aşısı sadece bu hastalığa karşı koruma sağlar.
 • Aşılamanın üzerinden 6 ay ve ya daha uzun bir zaman geçmiştir. Bu durumda aşı tekrar uygulanmalıdır.
 • Sürü aşılanırken çeşitli nedenlerle aşılanmayan hayvanlarda hastalık çıkabilir.

 DERLEYEN: Vet. Hek. Hüseyin DEMİRTAŞ

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved