Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Coryza gangrenosa bovum
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Agalaksia
 2. Akut rumen asidozu
 3. Apityalismus
 4. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 5. Brucellozis
 6. Botulismus
 7. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 8. Buzağı ishalleri
 9. Cryptosporodiosis
 10. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 11. Çiçek Hastalığı
 12. Dil Hastalıkları
 13. Diş Hastalıkları
 14. Domuz Gribi
 15. EHD - Geyik Hastalığı
 16. Enterotoksemi
 17. Farengitis
 18. Kara Hastalık
 19. Keçi ciğer ağrısı
 20. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 21. Kronik rumen asidozu
 22. Kuduz (Rabies)
 23. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 24. Listeriozis
 25. LSD Yeni içerik
 26. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 27. Omasum konstipasyonu
 28. Ön Mide Hastalıkları
 29. Özefagus daralması
 30. Özefagus genişlemesi
 31. Özefagus spazmı
 32. Özefagus tıkanması
 33. Özefagus yangısı
 34. Piyeten
 35. Pityalismus
 36. RPT
 37. Stomatitis
 38. Şap
 39. Şarbon (Antrax)
 40. Tetanoz
 41. Toxoplasmosis
 42. Tüberküloz
 43. Tükrük bezinin yangısı
 44. Tükrük taşı
 45. Üç gün Hastalığı
 46. Yanıkara
 47. Yutak hastalıkları

CORYZA GANGRENOSA BOVUM (MALİGNANT CATARRHAL FEVER)

   Coryza gangrenosa bovum, sığır ve mandalarda rastlanan bir viral enfeksiyon olup, özellikle baş bölgesindeki mukozalarda şiddetli kataral ve erezyonlu yangı ve tipik keratokonjuktivitis ile karakterizedir. Meningoencephalitis ,gastro enteritis ve bazı deri lezyonları da görülebilir. Morbiditesi düşük, mortalitesi yüksek bir hastalıktır . koyunculuk ve sığırcılığın bir arada yürütüldüğü işletme ve bölgeler için önemli bir sorundur. Ülkemizde sık rastlanmaktadır.

   Etiyoloji:

   Etkeni herpes virüs grubundan bir virüstür. Virüsün birbirinden ayrı iki tipi mevcuttur. Bunlardan biri alcelapine herpes virüs -1 dir. Afrikada bulunur . İkinci tipi sheep assochated herpes virusdur. Avrupa ülkeleri,Amerika ve ülkemizde bu tip mevcuttur. Bu virüsün taşıyıcısı koyunlardır.

   Epidemiyoji:

   Doğal enfeksiyonlar, sığır, manda ve bizonlarda görülür. Afrika tipi virus enfeksiyonları bazı yabani ruminantlarda da görülmektedir. Avrupa ve Amerika da rastlanan koyuna adapte virus koyun vasıtasıyla bulaşır. Bu virus çok hassastır. Dış ortamda uzun süre canlı kalamaz. Koyunlar virus rezervuarı görevini görürler.

   Hasta sığırlardan alınan bir materyalin sağlam sığıra inokule edilmesi ile hastalığı bulaştırmak mümkün değildir. Koyunların bulaşmadaki rolünün niteliği henüz anlaşılabilmiş değildir.

   Koyunlarla sığırların aynı merada veya aynı ahırda bulunmaları halinde, aradan 3 hafta ila 6 ay arasında bir zaman geçtikten sonra, sığırlar arasında tek tük klinik olgu ortaya çıkar. Kurban bayramını takip eden 2-3 ay içinde bu hastalığa daha çok rastlanmaktadır. Hastalık her yaş sığırda rastlanır. Fakat 6 aylık ile 2 yaş arasındaki genç sığırlar en duyarlılarıdır.

   Morbidite oranı genellikle düşüktür. Bulaşmadan şüpheli bir sığır popülasyonunda yıllık hastalık oranı %3-4 dolaylarından pek yukarı çıkmaz. Genç boğa ve düveler arasında %15-20 dolayına kadar çıkan morbidite kaydedildiği olur.

   Semptomlar:

   İnkubasyon süresi normalde 3-8 haftadır. Bazen 6 aya kadar çıkabilir. Beden ısısı artışı, genel durgunluk,gözyaşı akıntısı , konjuktivalarda çok şiddetli hiperemi, fotofobi, gözyaşı akıntısı, seromukoz burun akıntısı , solunum sayısı artışı ve hafif eksitasyon belirtileri ile hastalık başlar.

   Hastalığın ikinci veya  üçüncü gününden itibaren keratitits ortaya çıkar . her iki gözde, cornea da çevreden merkeze doğru ilerleyen opak görünüşte keratitis dikkati çeker. Konjiktiva çok hiperemik ,sklera damarları dolgundur.ön göz kamerasında kan toplanması fark edilebilir.

    Baş bölgesi vücudun diğer bölgelerine göre daha sıcaktır. Boynuz dipleri elle tutulduğunda sıcak hissedilebilir.burun mukozası çok kızarıktır. Burun içinde ,mukozayı kaplayan.boz gri renkte psoydomembranlar vardır. Burun kanalları daraldığı için, inspiratorik solunum güçlüğü şekillenir,solunum hırıltılıdır.ağız sıcak, mukoza yer yer kızarıktır.

   Hastalığın başlangıcından 3-4 gün sonra cornea tamamıyla bulanık hale gelir.

   Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde ,titremeler,aşırı eksitasyon hali ve şiddetli ishal başlar.ishalin başlamasından sonraki iki üç gün içinde hayvan ölür. bazı hastalarda perineum bölgesinde ,memelerde ,scrotumda ve ayaklarda ,vezikül erozyon ve kabuklanmalar olabilir.

   Akut meningoencephalitis ve enteritis ile komplike olguda prognoz çok kötüdür. Bu hastalar hastalığın başlangıcından sonraki 8-10 gün arasında ölürler.

   Mortalite oranı %90 dolaylarındadır. Gebe inekler hastalığın ateşli döneminde yavru atabilirler.

CGB

   Sağaltım:

   Veteriner Hekiminize danışınız.

   İlaçla sağaltım mümkün değildir.

   Sekunder enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılabilir. Hastalığın akut devresinde ateş düşürücü ve analjezik ilaçlar verilebilir. (yüksek dozda penisilin, kısa süreli dexomethason , neomycinli göz damlası ,göze %1 atropin sülfat damlatılması gibi palyatif sağaltım yöntemleri denenebilir.)

   Koruma:

   Koruyucu bir aşı geliştirilmemiştir. Koyunlar ile sığırlar arasında direkt ve endirekt temaslar önlenmelidir. Özellikle, sığır ahırlarına koyun konmamasına dikkat edilmelidir…

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT , Vet. Hek. Mustafa KARAKUŞ [ Haziran 2013]
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 326-328

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved