Veteriner.CC
 Ana Sayfa Hastalıklar Coryza gangrenosa bovum
 

Hastalıklar

Veteriner.CC Hastalıklar
 1. Abomazum Deplasmanları Yeni içerik
 2. Abomazum Ülseri Yeni içerik
 3. Agalaksia
 4. Akut Metritis (Rahim İltihabı) Yeni içerik
 5. Akut rumen asidozu
 6. Apityalismus
 7. Bakteriyel Böbrek hastalığı
 8. Basit İndigesyon Yeni içerik
 9. Brucellozis
 10. Botulismus
 11. B.S.E. (Deli Dana Hastalığı)
 12. Buzağı ishalleri
 13. Cryptosporodiosis
 14. Coryza gangrenosa bovum (CGB)
 15. Çiçek Hastalığı
 16. Delibaş Hastalığı (Coenurus Cerebralis) Yeni içerik
 17. Dil Hastalıkları
 18. Diş Hastalıkları
 19. Domuz Gribi
 20. EHD - Geyik Hastalığı
 21. Ektima Yeni içerik
 22. Enterotoksemi
 23. Farengitis
 24. Gebelik Toksemisi Yeni içerik
 25. Hipokalsemi (Süt Humması) Yeni içerik
 26. Kara Hastalık
 27. Keçi ciğer ağrısı
 28. Ketozis Yeni içerik
 29. Kıl Dökülmesi Yeni içerik
 30. Kızıl ağız hastalığı (Yersiniosis)
 31. Kronik rumen asidozu
 32. Kuduz (Rabies)
 33. Kurşun Zehirlenmesi (Plumbism)
 34. Listeriozis
 35. LSD
 36. Mantar (Darmatomikozis) Yeni içerik
 37. Mastitis Yeni içerik
 38. Mavi Dil Hastalığı (Bluetongue)
 39. Nokra (Hypodermosis) Yeni içerik
 40. Omasum konstipasyonu
 41. Oestrus ovis (Burun Kurdu) Yeni içerik
 42. Ön Mide Hastalıkları
 43. Özefagus daralması
 44. Özefagus genişlemesi
 45. Özefagus spazmı
 46. Özefagus tıkanması
 47. Özefagus yangısı
 48. Pika Yeni içerik
 49. Piyeten
 50. Pityalismus
 51. Pneumoni (Akciğer Enfeksiyonu) Yeni içerik
 52. RPT
 53. Rumen Timpanisi Yeni içerik
 54. Siğil (Kutan Papillamatoz) Yeni içerik
 55. Stomatitis
 56. Şap
 57. Şarbon (Antrax)
 58. Tetanoz
 59. Toxoplasmosis
 60. Tüberküloz
 61. Tükrük bezinin yangısı
 62. Tükrük taşı
 63. Üç gün Hastalığı
 64. Yanıkara
 65. Yutak hastalıkları
 66. Yün Yeme Hastalığı Yeni içerik

CORYZA GANGRENOSA BOVUM (MALİGNANT CATARRHAL FEVER)

   Coryza gangrenosa bovum, sığır ve mandalarda rastlanan bir viral enfeksiyon olup, özellikle baş bölgesindeki mukozalarda şiddetli kataral ve erezyonlu yangı ve tipik keratokonjuktivitis ile karakterizedir. Meningoencephalitis ,gastro enteritis ve bazı deri lezyonları da görülebilir. Morbiditesi düşük, mortalitesi yüksek bir hastalıktır . koyunculuk ve sığırcılığın bir arada yürütüldüğü işletme ve bölgeler için önemli bir sorundur. Ülkemizde sık rastlanmaktadır.

   Etiyoloji:

   Etkeni herpes virüs grubundan bir virüstür. Virüsün birbirinden ayrı iki tipi mevcuttur. Bunlardan biri alcelapine herpes virüs -1 dir. Afrikada bulunur . İkinci tipi sheep assochated herpes virusdur. Avrupa ülkeleri,Amerika ve ülkemizde bu tip mevcuttur. Bu virüsün taşıyıcısı koyunlardır.

   Epidemiyoji:

   Doğal enfeksiyonlar, sığır, manda ve bizonlarda görülür. Afrika tipi virus enfeksiyonları bazı yabani ruminantlarda da görülmektedir. Avrupa ve Amerika da rastlanan koyuna adapte virus koyun vasıtasıyla bulaşır. Bu virus çok hassastır. Dış ortamda uzun süre canlı kalamaz. Koyunlar virus rezervuarı görevini görürler.

   Hasta sığırlardan alınan bir materyalin sağlam sığıra inokule edilmesi ile hastalığı bulaştırmak mümkün değildir. Koyunların bulaşmadaki rolünün niteliği henüz anlaşılabilmiş değildir.

   Koyunlarla sığırların aynı merada veya aynı ahırda bulunmaları halinde, aradan 3 hafta ila 6 ay arasında bir zaman geçtikten sonra, sığırlar arasında tek tük klinik olgu ortaya çıkar. Kurban bayramını takip eden 2-3 ay içinde bu hastalığa daha çok rastlanmaktadır. Hastalık her yaş sığırda rastlanır. Fakat 6 aylık ile 2 yaş arasındaki genç sığırlar en duyarlılarıdır.

   Morbidite oranı genellikle düşüktür. Bulaşmadan şüpheli bir sığır popülasyonunda yıllık hastalık oranı %3-4 dolaylarından pek yukarı çıkmaz. Genç boğa ve düveler arasında %15-20 dolayına kadar çıkan morbidite kaydedildiği olur.

   Semptomlar:

   İnkubasyon süresi normalde 3-8 haftadır. Bazen 6 aya kadar çıkabilir. Beden ısısı artışı, genel durgunluk,gözyaşı akıntısı , konjuktivalarda çok şiddetli hiperemi, fotofobi, gözyaşı akıntısı, seromukoz burun akıntısı , solunum sayısı artışı ve hafif eksitasyon belirtileri ile hastalık başlar.

   Hastalığın ikinci veya  üçüncü gününden itibaren keratitits ortaya çıkar . her iki gözde, cornea da çevreden merkeze doğru ilerleyen opak görünüşte keratitis dikkati çeker. Konjiktiva çok hiperemik ,sklera damarları dolgundur.ön göz kamerasında kan toplanması fark edilebilir.

    Baş bölgesi vücudun diğer bölgelerine göre daha sıcaktır. Boynuz dipleri elle tutulduğunda sıcak hissedilebilir.burun mukozası çok kızarıktır. Burun içinde ,mukozayı kaplayan.boz gri renkte psoydomembranlar vardır. Burun kanalları daraldığı için, inspiratorik solunum güçlüğü şekillenir,solunum hırıltılıdır.ağız sıcak, mukoza yer yer kızarıktır.

   Hastalığın başlangıcından 3-4 gün sonra cornea tamamıyla bulanık hale gelir.

   Hastalığın ilerlemiş dönemlerinde ,titremeler,aşırı eksitasyon hali ve şiddetli ishal başlar.ishalin başlamasından sonraki iki üç gün içinde hayvan ölür. bazı hastalarda perineum bölgesinde ,memelerde ,scrotumda ve ayaklarda ,vezikül erozyon ve kabuklanmalar olabilir.

   Akut meningoencephalitis ve enteritis ile komplike olguda prognoz çok kötüdür. Bu hastalar hastalığın başlangıcından sonraki 8-10 gün arasında ölürler.

   Mortalite oranı %90 dolaylarındadır. Gebe inekler hastalığın ateşli döneminde yavru atabilirler.

CGB

   Sağaltım:

   Veteriner Hekiminize danışınız.

   İlaçla sağaltım mümkün değildir.

   Sekunder enfeksiyonlara karşı geniş spektrumlu antibiyotikler kullanılabilir. Hastalığın akut devresinde ateş düşürücü ve analjezik ilaçlar verilebilir. (yüksek dozda penisilin, kısa süreli dexomethason , neomycinli göz damlası ,göze %1 atropin sülfat damlatılması gibi palyatif sağaltım yöntemleri denenebilir.)

   Koruma:

   Koruyucu bir aşı geliştirilmemiştir. Koyunlar ile sığırlar arasında direkt ve endirekt temaslar önlenmelidir. Özellikle, sığır ahırlarına koyun konmamasına dikkat edilmelidir…

   DERLEYEN: Vet. Hek. Hayri YENİYURT , Vet. Hek. Mustafa KARAKUŞ [ Haziran 2013]
   KAYNAK   :
Aytuğ C.N. (1991) Sığır Hastalıkları 2. Baskı Tüm Vet 326-328

 
Veteriner.CC

Copyright © 2007 - 2021 Veteriner.CC®
Her Hakkı Saklıdır - All right reserved